АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 26.02.2019

Річний звіт за 2018 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2018 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1957.5 2223.4
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 144.7 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2102.2 2223.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2711.2) (2534)
Інші операційні витрати 2180 (0) (0)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2711.2) (2534)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -609 -310.6
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -609 -310.6

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Волощук В.Й.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Волощук В.Й.