АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 26.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 252.4 174.4 0 0 252.4 174.4
будівлі та споруди 45.3 22 0 0 45.3 22
машини та обладнання 9.5 6.3 0 0 9.5 6.3
транспортні засоби 197.6 145.6 0 0 197.6 145.6
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 252.4 174.4 0 0 252.4 174.4
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 2378,3 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 2057,7 тис. грн.. Нараховано зносу 27,3 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 92%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на 100%. В заставi перебувають основнi засоби як забезпечення кредитiв. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займає рухоме майно - 72%. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 0,00 тис. грн., вибуло - на 320,6 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. У звiтному роцi крiм придбання нових основних засобiв та реконструкцiї старих основних засобiв суттєвих змiн не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1431.8 -822.8
Статутний капітал (тис.грн.) 93 93
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 93 93
Опис Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного капiталу для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює -1431,8 тис.грн. Вона менша вiд скоригованого статутного капiталу, який рiвний 93,0 тис.грн. Це не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
Висновок Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.