АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 26.02.2019

Річний звіт за 2018 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.06.201135/09/1/11Iвано-Франкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA0902211004Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2537200093000100
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. Акцiї розмiщено повнiстю. Простих акцiй на пред'явника, привiлейованих iменних акцiй та привiлейованих акцiй на пред'явника товариство не емiтувало.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.