АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство КОСIВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКIФ-АВТО" за ЄДРПОУ 01207275
Територія   за КОАТУУ 2623610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників, осіб 40    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косiв, вул.Грушевського, 5, тел 03478 21037

1. Баланс
на 31.12.2017

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 22.6 22.6
Основні засоби: 1010 260.1 252.4
первісна вартість 1011 2344.3 2378.3
знос 1012 (2084.2) (2125.9)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 282.7 275
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 28.9 20.3
у тому числі готова продукція 1103 4.1 0.2
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 5 5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 148 14.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 15.5 1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 197.4 41.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 480.1 316.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 93 93
Додатковий капітал 1410 366.2 357.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1097.4 1747.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 638.2 1297
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 57.2 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 5.8 33.7
розрахунками з бюджетом 1620 334.1 563.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 17.7 27.9
розрахунками з оплати праці 1630 185.9 337.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 574.8 651.3
Усього за розділом III 1695 1118.3 1613.9
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 480.1 316.9

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Волощук В.Й.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Волощук В.Й.