АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2388.4 2409.9
Інші операційні доходи 2120 0 451
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2388.4 2860.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (-2252.9) (-2921.7)
Інші операційні витрати 2180 (-296.2) (-271.2)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (-2549.1) (-3192.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 160.7 -332
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -160.7 -332

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Волощук В.Й.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шкрiбляк Г.I.