АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2016
Кворум зборів** 61
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту рiчних загальних зборiв акцiонерiв. - Обрано лiчильну комiсiю, затверджено регламент.
2. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Правлiння затверджено
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Наглядової ради затверджено.
4. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2015 рiк. Звiт та висновки Ревiзора затверджено.
5. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2015 рiк.- Рiчний звiт та баланс затверджено.
6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. - Вирiшили використати отриманий прибуток на поновлення обiгових коштiв.
7. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, у тому числi пов'язаних iз продажем транспортних засобiв, продовження укладених кредитних угод та укладення договорiв на новi банкiвськi кредити для купiвлi основних засобiв i поповнення обiгових коштiв.- Продати автомобiлi, якi не використовуються i придбати автобуси по ринкових цiнах за власнi кошти i кредитнi ресурси.
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного вiдсутнi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.