АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватна аудиторська фiрма "Полюс–аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31790207
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, м.Iвано-Франкiвськ, Гната Хоткевича, 65 А/9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 245/4 , 26.01.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** -, -, -, -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора умовно-позитивна