АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 309 260 0 0 309 260
будівлі та споруди 35 29 0 0 35 29
машини та обладнання 47 43 0 0 47 43
транспортні засоби 227 188 0 0 227 188
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 309 260 0 0 309 260
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 2340,0 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 2340,0 тис. грн.. Нараховано зносу 52 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 89%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на 100%. В заставi перебувають основнi засоби як забезпечення кредитiв. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займає рухоме майно - 72%. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 4 тис. грн. вибуло -0. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. У звiтному роцi крiм придбання нових основних засобiв та реконструкцiї старих основних засобiв суттєвих змiн не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -638.2 -485.8
Статутний капітал (тис.грн.) 93 93
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 93 93
Опис Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного капiталу для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить 545,2 тис. грн. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i скорегованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 545,2 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.