АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство КОСIВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКIФ-АВТО" за ЄДРПОУ 01207275
Територія   за КОАТУУ 2623610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників, осіб 88    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косiв, вул.Грушевського, 5, тел 03478 21037

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 14.3
Основні засоби: 1010 374.8 308.8
первісна вартість 1011 2340.6 2340.6
знос 1012 (1965.8) (2031.8)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 374.8 308.8
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 29 58
у тому числі готова продукція 1103 4.1 12.3
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 11.9 4.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.5 0.6
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19.2 10.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 53.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 64.6 127.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 439.4 450.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 93 93
Додатковий капітал 1410 357.8 357.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -604.7 -936.7
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -153.8 -485.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 57.2 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 45.9 38.2
розрахунками з бюджетом 1620 100.2 194.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 29.8 31.2
розрахунками з оплати праці 1630 86 387.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 274.1 284.8
Усього за розділом III 1695 593.2 923.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 439.4 450.3

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Волощук В.Й.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шкрiбляк Г.I.