АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31790207
Місцезнаходження Україна, Івано-Франківська область, -, м.Iвано-Франкiвськ, 76002, Гната Хоткевича, 65 А/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 245/4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2012
Міжміський код та телефон (0342)775926
Факс (0342)775926
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторську перевiрку за 2014 рiк здiйснено на пiдставi укладеного договору про надання аудиторських послуг №18-15 вiд 26 березня 2015 року. Аудиторську перевiрку розпочато 9 квiтня та закiнчено 23 квiтня 2015 року. Дата видачi Аудиторського висновку – 24 квiтня 2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23248056
Місцезнаходження Україна, Івано-Франківська область, -, м.Iвано-Франкiвськ, 76018, Гетьмана Мазепи, 36/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263229
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (0342) 527547
Факс (0342) 527547
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр №29 вiд 11.05.2011 р. про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, -, м.Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-13-22
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме: депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, обслуговує випуск акцiй щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю.