АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування КОСIВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКIФ-АВТО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №470234
3. Дата проведення державної реєстрації 22.12.1997
4. Територія (область)* Івано-Франківська область
5. Статутний капітал (грн) 93000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 88
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення

49.39 - Iнший пасажирський наземний транспорт

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в складi 3 осiб, Наглядова Рада в складi 3 чоловiк та Ревiзор. Повноваження органiв управлiння визначаються загальними Зборами акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента та мають право приймати будь-якi рiшення стосовно його дiяльностi. Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Наглядова Рада - контролюючий орган, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Ревiзор - контролюючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Повноваження органiв управлiння закрiпленi в Статутi Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26002167585
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н