АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватна аудиторська фiрма "Полюс–аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31790207
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, м.Iвано-Франкiвськ, Гната Хоткевича, 65 А/9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 245/4 , 26.01.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** -, -, -, -
Текст аудиторського висновку (звіту) Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит" 76002, Україна м. Iвано-Франкiвськ вул. Гната Хоткевича, 65А/9 тел. (0342) 77-59-26 Свiдоцтво про включення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi №2902 згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 23 квiтня 2002 року № 109, продовжене згiдно рiшення 26 сiчня 2012 року № 245 / 4 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi КОСIВСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКIФ-АВТО" за 2014 рiк м. Iвано-Франкiвськ 24 квiтня 2015 року Аудиторський висновок адресується: - Власникам цiнних паперiв АТ "Скiф-Авто"; - Керiвництву АТ "Скiф-Авто" Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента - Повне найменування Косiвське приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто" - Скорочене найменування АТ "Скiф-Авто" - Код ЄДРПОУ 01207275 - Мiсцезнаходження 78600, Iвано-Франкiвська обл., м. Косiв, вул. Грушевського,5 - Дата державної реєстрацiї 22.12.1997 року Вiдповiдальнi особи за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi у перiодi, що перевiрявся: - Голова правлiння – Волощук Володимир Йосипович - Головний бухгалтер – Шкрiбляк Галина Iллiвна Основною дiяльнiстю пiдприємства АТ "Скiф-Авто" є дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту з пасажирських перевезень. Ми провели аудит фiнансової звiтностi АТ "Скiф-Авто" за 2014 рiк, що включає Баланс (звiт про фiнансовий стан пiдприємства) станом на 31 грудня 2014 року та Звiт про фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал вiдповiдальний за складання та представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, що включає: вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та системi внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор вiдповiдальний за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi за результатами проведеного аудиту. Аудит проведено у вiдповiдностi вимог до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, якi передбачають планування та виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi з метою формування незалежного професiйного судження про вiдсутнiсть суттєвих викривлень при складаннi фiнансової звiтностi. Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю при оцiнцi ризикiв, що стосуються складання фiнансової звiтностi з метою застосування аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю пiдприємства. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Вважаємо, що у результатi проведеного аудиту нами отриманi достатнi докази для висловлення думки. Пiдстави для висловлення умовно – позитивної думки Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства, яка вiдбулася перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки дата її проведення передувала нашому призначенню в якостi аудиторiв рiчної фiнансової звiтностi. Дану процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя Товариства, якiй висловлено довiру. Згiдно вимог МСА аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що визнанi активи та зобов’язання наявнi. Однак аудитори не можуть надати достовiрну оцiнку щодо впливу на показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства можливих фактiв знецiнення активiв та iснування невиявлених зобов’язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит не надає обґрунтованi пiдстави для висловлення впевненостi щодо здатностi Товариства безперервно здiйснювати господарську дiяльнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». За результатами господарської дiяльностi у звiтному перiодi Товариством отримано операцiйний збиток у розмiрi 366,4 тис. грн., в результатi чого лiквiднiсть пiдприємства на звiтну дату суттєво знизилась. Також звертаємо увагу користувачiв звiтностi про iснування певної невизначеностi щодо впливу зовнiшнiх факторiв пов’язаних з економiчною ситуацiєю загалом, передбачити можливi наслiдки яких у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства у аудитора немає можливостi. Фiнансова звiтнiсть Товариства не вiдображає нарахування зобов’язань через створення забезпечень на виплати працiвникам за невiдпрацьований час встановлених законом та трудовим договором. Висловлення умовно-позитивної думки На нашу думку за винятком впливу наведених обставин, викладених у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно – позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Косiвського приватного акцiонерного товариства АТ "Скiф-Авто" за 2014 рiк складена у вiдповiдностi до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на звiтну дату, а також фiнансовий результат його дiяльностi за звiтний перiод у вiдповiдностi до вимог нормативних актiв з бухгалтерського облiку та облiкової полiтики Товариства. Пояснювальний параграф Не вносячи додаткових застережень до висновку, звертаємо увагу користувачiв звiтностi про iснування певної невизначеностi управлiнського персоналу щодо впливу зовнiшнiх факторiв пов’язаних з економiчною ситуацiєю загалом в Українi на здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитори не мають змоги передбачити можливi наслiдки у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства, тому висловлюючи нашу думку, данi обставини не враховувалися. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ Перевiрена аудиторами фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї що розкривається емiтентом згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року №2826. Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», а також у складi особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». У вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв», аудитор висловлює думку щодо: - вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України; - наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»); - виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; - стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Косiвське приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто" засноване шляхом перетворення державного пiдприємства "Косiвське автотранспортне пiдприємство 12641" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з рiшенням регiонального Фонду державного майна України у Iвано-Франкiвськiй областi вiд 27.12.1995 року. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року визначена згiдно Методичних рекомендацiй, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485, становить (153,8) тис. грн. (має вiд’ємне значення) та вiдповiдно є меншою вiд статутного капiталу Товариства. У вiдповiдностi до вимог статтi 155 Цивiльного Кодексу України у такому разi Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. При цьому вартiсть чистих активiв Товариства не може бути меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Статутний капiтал на звiтну дату сформовано у повному обсязi та вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до установчих документiв Товариства. Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Аудиторами виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв, якi вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними, що складають 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За результатами проведеної перевiрки у звiтному перiодi аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог законодавства про виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння, Ревiзор Товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства. Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, у Товариствi не створювалось. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Система корпоративного управлiння у Товариствi загалом вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за попереднi три роки проводились регулярно та у вiдповiдностi до вимог законодавства України. За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». У Товариствi вiдсутнiй комiтет з внутрiшнього аудиту, посада внутрiшнього аудитора та власний кодекс корпоративного управлiння. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами оцiнки ризикiв нами не встановлено обставин, якi б свiдчили про можливiсть того, що фiнансовi звiти мiстять суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства (МСА 240), тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю та документи як достовiрнi. Однак аудитори не можуть виключати ймовiрнiсть таких обставин внаслiдок професiйного скептицизму. Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї з цiнних паперiв разом з фiнансовою звiтнiстю аудитором не виявлено. Товариством надано iнформацiю у фiнансовiй звiтностi згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно до вимог ПСБО. Важливi аспекти облiкової полiтики Фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк, що закiнчився 31.12.2014 року управлiнським персоналом Товариства складено з використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Нацiональних положеннях (стандартах) фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень бухгалтерського облiку пiдприємством представлено фiнансову звiтнiсть у складi Балансу (форма N1-м) i Звiту про фiнансовi результати (форма N2-м). Вiдповiднiсть вимогам iнших законодавчих i нормативних актiв Фiнансова звiтнiсть Косiвського приватного акцiонерного товариства "Скiф-Авто", за винятком впливу обставин, викладених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки» та iнших параграфах вiдображає правдиву i неупереджену iнформацiю у всiх суттєвих аспектах щодо фiнансового стану Товариства на 31 грудня 2014 року i результатiв його дiяльностi за звiтний перiод у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, цiнних паперiв, бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, а також розкриває iнформацiю щодо активiв, зобов’язань та капiталу Товариства. Аудиторами не виявлено суттєвих доказiв невiдповiдностi представленої фiнансової звiтностi та iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв згiдно з спецiальними нормативними вимогами. Основнi вiдомостi про договiр на проведення аудиту Аудиторську перевiрку Фiнансової звiтностi Косiвського Приватного акцiонерного товариства "Скiф-Авто" за 2014 рiк здiйснено на пiдставi укладеного договору про надання аудиторських послуг №18-15 вiд 26 березня 2015 року. Аудиторську перевiрку розпочато 9 квiтня та закiнчено 23 квiтня 2015 року. Дата видачi Аудиторського висновку – 24 квiтня 2015 року. Директор Приватної аудиторської фiрми "Полюс–аудит" (сертифiкат аудитора серiї А № 003406 вiд 25.06.1998 року продовжено дiю до 25.06.2017 року) С.А. Пундик Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування аудиторської фiрми Приватна аудиторська фiрма "Полюс–аудит" Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 245/4 видане Аудиторською палатою України 26.01.2012 року Iнформацiя про вiдповiднiсть контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане на пiдставi Рiшення Аудиторської палати України вiд 05.07.2012 р. №252/4 Мiсцезнаходження аудиторської фiрми м. Iвано-Франкiвськ, вул. Гната Хоткевича, 65А/9 Телефон (факс) аудиторської фiрми (0342) 77-59-26; 55-99-50
-
-
-