АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Свiй початок акцiонерне товариство бере з Косiвського вантажного автопарку, створеного за наказом Станiславського облавтотрансу вiд 10 сiчня 1959 року. В 1971 роцi пiдприємство реорганiзовано в Косiвську автоколону Коломийського АТП 08033. В другiй половинi 80-х рокiв колектив пiдприємства виступив перед Мiнтрансом з клопотанням про вiдокремлення.Результатом цього став наказ Мiнтрансу УРСР вiд 24.12.1990 р. про створення АТП 12641. Наприкiнцi 1995 року Косiвське АТП 12641 було реорганiзовано вiдповiдно до наказу Iвано-Франкiвського вiддiлення ФДМУ в акцiонерне товариство "Скiф-Авто". Вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та на виконання рiшення №98 ДКЦПФР що затверджує Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму, товариством була проведена дематерiалiзацiю випуску акцiй та приведено у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" назву Товариства: з вiдкритого акцiонерного товариства у приватне акцiонерне товариство.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура - приватне акцiонерне товариство.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 88 чоловiк, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом - 0 осiб, осiб, що працювали на умовах неповного робочого дня - 18. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяє здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi контрактних зобов"язань.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, концерн, iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Дiяльнiсть Товариства визначена статутом, всi спiльнi роботи з iншми пiдприємствами, установами проводяться в напрямку основної дiяльностi Товариства. Додаткових спiльних робiт Товариство не має.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); У 2014 р. ПрАТ "Скiф-Авто" не змiнювало свою облiкову полiтику. Фiнансовi звiти ПрАТ складенi на пiдставi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, якi не протирiчать чинним Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку, з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi у наказi про облiкову полiтику товариства мiститься їх опис, а також викладання конкретних аспектiв облiкової полiтики щодо окремих об'єктiв та статей облiку. Операцiї з находження та вибуття основних засобiв вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно з чинним законодавством. Нарахування амортизацiї здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 22.05.97 року № 283/97-ВР iз врахуванням послiдуючих доповнень i змiн. У 2014 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство в загальному застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.99 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України, а також обраної облiкової полiтики. Резерв сумнiвних боргiв не створювався.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Товариство надає послуги з транспортного обслуговування населення Iвано-Франкiвської, Львiвської, Тернопiльської та Чернiвецької областей. Основний вид дiяльностi - автобуснi та таксомоторнi перевезення населення, а також торгiвля автозапчастинами. Основним конкурентом є Коломийське АТП та приватнi перевiзник (легальнi та нелегальнi).
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв Товариство переважно придбавало транспортнi засоби для забезпечення дiяльностi, вiдбулось вiдчуження транспортних засобiв, якi не використовувались.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу , афiлiйованими особами у звiтному перiодi не вiдбувалось. Дочiрнiх пiдприємств та вiдокремленних пiдроздiлiв товариство не має.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Стан основних засобiв висвiтлений в таблицi 13.1. Знос основних засобiв - 84%. Загруження виробничих потужностей та ступiнь використання обладнання прямопропорцiйно залежить вiд об"єму надання послуг. Мiсцезнаходження основних засобiв - на територiї бази Товариства. В оренду основнi засоби не передано. Основнi засоби використовуються у вiдповiдностi з технологiчним призначенням. Не зважаючи на високий коефiцiєнт зносу основних засобiв, у зв"язку з вчаснiстю ремонтiв основних засобiв, строки безпечної їх експлуатацiї продовжуються. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. Щодо планiв капiтального будiвництва - на даний час через вiдсутнiсть обiгових коштiв будь-яке будiвництво не передбачене.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Iстотною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть товариства, є постiйне пiдвищення цiн на паливно-мастильнi матерiали. Тарифи перевезення пасажирiв зниженi по причинi низької платоспроможностi населення. Пiдприємство перевозить значну частину пасажирiв, що користуються пiльгами, а кошти з бюджету мiста та району поступають нерегулярно i в неповнiй мiрi. Суттєво впливає на добробут Товариства стан дорiг держави, в зв"язку з чим знищується рухомий склад та пiдвищуються витрати на ремонт рухомого сладу. в зв"язку з фiнансовою кризою в державi виникли наступнi проблеми: банки не видають кредити, що не дозволяє оновлювати рухомий склад; зменшився пасажиропотiк на мiжмiських та мiжобласних маршрутах, внаслiдок чого зменшились доходи.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафи та компенсацiї за порушення вимог чинного законодавства в звiтному роцi не виплачувались.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та забазпеченнiстю висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт лiквiдностi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень вiд суб"єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судовi справи, стороною в яких виступає Товариство чи його посадовi особи, вiдсутнi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.