АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Косiвське Приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто" за ЄДРПОУ 01207275
Територія   за КОАТУУ 2623610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ -
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників 0    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косiв, вул.Грушевського, 5, тел (03478) 21037
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 601.4 544.7
первісна вартість 031 2220.8 2236.6
знос 032 (1619.4) (1691.9)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 601.4 544.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 36.7 42.5
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 6.8 18.9
первісна вартість 161 6.8 18.9
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 4.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12.8 37
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 54.7 1.9
у тому числі в касі 231 1.6 1.9
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 111 104.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 712.4 649.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 93 93
Додатковий вкладений капітал 320 357.8 357.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -36.1 -238.3
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 414.7 212.5
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 59.3
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 33 39.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 44.6 60
зі страхування 570 34.1 31.9
з оплати праці 580 80 189.7
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 106 56.8
Усього за розділом IV 620 297.7 436.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 712.4 649.3
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: -


Керівник

 

(підпис)

Волощук В.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шкрiбляк Г.I.