АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волощук Володимир Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 627166, 04.12.1998, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Наглядової ради КПрАТ "Скiф-Авто"
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.06.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - керiвництво поточною дiяльнiстю i забезпечення виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Книш Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 048253, 20.04.1996, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1969
5) освіта** с/спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водiй
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - керiвництво поточною дiяльнiстю i забезпечення виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карп'як Мирослав Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 879277, 11.02.2000, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водiй
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - представлення iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контроль i регулювання дiяльностi Правлiння. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлик Тарас Романович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 544863, 11.06.1998, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1965
5) освіта** с/спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/в
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - керiвництво поточною дiяльнiстю i забезпечення виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мицкан Юрiй Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 544654, 03.06.1998, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**  
5) освіта** д/в
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водiй автобуса
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.06.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - представлення iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контроль i регулювання дiяльностi Правлiння. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Марiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 649510, 20.01.1999, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** зав.магазином
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - представлення iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контроль i регулювання дiяльностi Правлiння. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лаврук Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СЕ, 246970, 19.08.2003, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1984
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняВолощук Володимир ЙосиповичСС, 627166, 04.12.1998, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi11196030.1111960000
Член правлiнняКниш Михайло ВасильовичСЕ, 048253, 20.04.1996, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi190805.1319080000
Член Наглядової радиКарп'як Мирослав ЯрославовичСЕ, 879277, 11.02.2000, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi30000.813000000
Член правлiнняПавлик Тарас РомановичСС, 544863, 11.06.1998, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi60001.6136000000
Голова Наглядової радиМицкан Юрiй ДмитровичСС, 544654, 03.06.1998, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi20000.542000000
Член Наглядової ради радиПавлик Марiя ПетрiвнаСС, 649510, 20.01.1999, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi000000
РевiзорЛаврук Ольга миколаївнаСЕ, 246970, 19.08.2003, Косiвський РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi000000
Усього 142040 38.19 142040 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.