АТ "СКІФ-АВТО"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
27.04.2011
72.0000000
Питання порядку денного:
1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010р. та основнi напрямки дiяльностi в 2011 роцi.
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2010 рiк.
4. Про переведення випуску акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
5. Про обрання депозитарiю та зберiгача для обслуговування випуску акцiй товариства. Затвердження умов договорiв з ними.
6. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та припинення дiї Договору з реєстроутримувачем.
7. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску акцiй в бездокументарну форму та порядку вилучення з обiгу та знищення сертифiкатiв.
8. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування товариства в приватне акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
9. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї в звiязку з приведенням дiяльностi ВАТ у вiдповiднiсть до ЗУ iПро акцiонернi товаристваi.
10. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
11. Про вiдкликання та обрання керiвних та контролюючих органiв Товариства.
Всi питання порядку денного вирiшенi позитивно, крiм п.10, щодо якого вирiшено не приймати внутрiшнi положення Товариства у зв'язку з тим, що всi основнi положення дiяльностi Товариства викладенi в новоприйнятому Статутi.
Осiб, що подавали пропозицiї щодо порядку денного немає. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.