АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Особлива інформація на 26.04.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Волощук Володимир Йосипович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Косiвське приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косiв, вул.Грушевського, 5
4. Код за ЄДРПОУ 01207275
5. Міжміський код та телефон, факс (03478)21037, (03478)21037
6. Електронна поштова адреса reestock@ivf.ukrpack.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

skifavto.prat.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}