АТ "СКІФ-АВТО"

     
 
Дата розміщення: 16.04.2019

Особлива інформація на 16.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2019Припинено повноваженняГолова ПравлiнняВолощук Володимир Йосипович д/н30.74
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2019 року) на пiдставi поданої Головою Правлiння заяви про звiльнення з посади, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Припинено повноваження: Голова правлiння Волощук Володимир Йосипович паспорт СС № 627166, виданий Косiвським РВУМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. 04.12.1998р. Частка, якою володiє в статутному капiталi - 30.74%. На посадi перебував з 2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
14.04.2019ОбраноГолова ПравлiнняСкоренький Остап Богдановичд/н0
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "Скiф-Авто" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2019 року) у зв'язку iз звiльненням Голови Правлiння, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни: Обраний на посаду Голови Правлiння Скоренький Остап Богданович. Часткою у статутному капiталi не володiє. Термiн обрання - 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв- приватний пiдприємець. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.